Borralleras Advocats

Borralleras Advocats 2020-02-11T20:12:45+01:00

Àrea de gestió jurídica

L’àrea de gestió jurídica la composen un equip jurídic format per associats i col·laboradors especialitzats en cadascuna de les matèries exposades per tal de vetllar per els interessos dels nostres clients amb totes les garanties legals que l’ordenament jurídic vigent posa a la nostre disposició.

Reclamacions de quantitat Procediments d’acomiadament improcedent o nuls Redacció de cartes d’acomiadament objectiu o disciplinari Procediments de Reconeixement de categoria professional / Tramitació d’expedients al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) / Tramitació de jubilació / Tramitació de Prestacions de desocupació / Prestacions de Invalidesa / Prestacions de viduïtat i orfenesa / Prestacions de maternitat / Assistència a actes de conciliació / Actuacions davant la Inspecció de Treball

Resolució y rescissió contractual  /  Reclamacions de quantitat  /  Reclamacions d’impagaments  /  Dret Bancari: Reclamacions de Clàusula Sòl, Reclamacions despeses hipotecàries, Reclamacions per clàusules abusives, Execucions Hipotecaries.Arrendaments urbans i propietat horitzontal. Elaboració y negociació de contractes d’arrendament d’habitatge i locals de negocis; procediments verbals d’arrendaments urbans, procediments de desnonament per precari  /  Dret successori (declaració d’hereus abintestat, adjudicació i partició del cabal hereditari, informes de testamentaria, impugnació de disposicions testamentàries)  /  Dret de família (separació, divorci, unió de fet, filiació, liquidació del règim econòmic matrimonial). Procediments judicials contenciosos i de mutu acord. Procediment judicial de modificació de medines definitives  /  Execució de resolucions judicials, sentències i laudes arbitrals nacionals i estrangers  /  Condicions generals de la contractació civil  /  Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.

Redacció de Querelles i denúncies  /  Representació en procediments de delictes lleus, procediments abreujats, ordinaris i davant Jurat  /  Alcoholèmies i accidents de trànsit  /  Delictes contra la violència salut pública  /  Lesions, amenaces, coaccions  /  Homicidis i assassinats  /  Delictes patrimonials, furt, robatori, estafes, apropiació indeguda  /  Violència de gènere  /  Delictes societaris  /  Corporate compliance o Protocol Penal per a empreses  /  Responsabilitat civil derivada del delicte.

T’interessen els nostres serveis?
Pots trucar-nos o enviar un e-mail. T'esperem!

Contacta'ns!
Contacta'ns!