Consultoria Empresarial

Consultoria Empresarial 2020-02-11T20:12:57+01:00

Àrea de gestió laboral

Oferim solucions a través d’un servei integral en la gestió de Recursos Humans de les empreses. A través dels nostres serveis d’assessoria i gestió, pretenem, d’una banda, acompanyar-lo en la presa de les decisions més estratègiques de la seva empresa, des del rigor, coneixement de la normativa i la nostra experiència, i de l’altra, que la gestió dels recursos humans no sigui un punt crític en el funcionament de l’empresa.

Fem nostres els problemes del personal dels nostres clients, i l’assessorem oferint solucions en la gestió dels recursos humans que requereixen les empreses davant els riscos, reptes i oportunitats que planteja el canviant món legislatiu.

Per a això disposem d’especialistes de reconegut prestigi en l’àrea de coneixement així com un important equip de Consultors amb àmplia experiència en la confecció de nòmines, contractació, i altres aspectes de la gestió diària dels recursos humans.

Inscripció d’empreses a la Seguretat Social / Altes, baixes i variació de dades dels treballadors / Bonificacions i subvencions empresarials / Ajornament de quotes per via ordinària o executiva / Informes de malaltia i accidents de treball / Gestió de mútues d’accidents de treball / Recursos i tramitacions en matèria de Seguretat Social / Confecció de cotitzacions socials / Elaboració de rebuts de salaris, finiments i liquidacions / Gestió de certificats d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social / Estudi i càlcul de costos de personal / Control i regularització de retencions / Confecció i assessorament, pròrrogues o annex de contractes de treball, la seva confecció i presentació / Auditories en matèria de treball i contractació / Assessorament i estudi de conflictes i sancions al personal / Expedients de regulació de treball i suspensions temporal / Actuació en conciliacions individuals o col·lectives / Altes, baixes o modificacions en el règim especial de treballadors autònoms / Planificació, avaluació, actualització i ordenació de l’activitat preventiva / Assessorament per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Representació davant:

Organismes institucionals / Organismes laborals / Direcció de Treball / Oficines de Treball, inspecció / Tresoreria General de la Seguretat Social / Institut Nacional de la Seguretat Social / Jutjats del Social

Tramitació de jubilació / Prestacions de desocupació / Prestacions de Invalidessa / Prestacions de viduïtat i orfanesa / Prestacions de maternitat / Assistència a actes de conciliació / Actuacions davant del jutjat del Social / Actuacions davant la Inspecció de Treball / Extinció de contractes per causes objectives, improcedents o nul·les / Demandes per incompliments empresarials

Àrea d’Auditoria Socio-Laboral

La constant evolució i complexitat de la normativa social provoca la necessitat de comprovar, periòdicament, si l’empresa està adaptada a l’actualitat legislativa, a fi de corregir errors i infraccions, evitar sancions i aprofitar els avantatges legals vigents.

Detectar irregularitats per evitar sancions econòmiques / Funció general de prevenció / Maximitzar la utilització del marc legal vigent / Detectar problemes de gestió dels recursos humans / Proposar i implementar solucions / Evitar situacions conflictives causades per irregularitats prèvies no detectades / Aprofitar al màxim les oportunitats que ofereixen les normes actualment vigents en matèria de subvencions, bonificacions, deduccions fiscals, etc.

Coneixement previ de l’activitat de l’empresa i de l’organització de l’àrea de RRHH / Anàlisi exhaustiva de la documentació laboral i de la seguretat social en relació amb cada norma legal o reglamentària d’aplicació / Confecció d’informe de conclusions / Detall dels errors i infraccions detectades / Estimació i quantificació de les contingències / Proposta de les possibles solucions

Àrea de gestió mercantil

L’àrea de gestió mercantil i registral duu a terme totes les accions necessàries per a la inscripció o presentació d’escriptures i documents davant dels organismes o registres que corresponguin. Els nostres serveis inclouen la totalitat dels tràmits de gestió que una societat o entitat financera puguin sol·licitar.

Constitució de societats / Venda de societats limitades per a ús immediat / Liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com de l’Impost sobre Successions i Donacions / Inscripció de documents en els registres mercantils o de la propietat corresponent / Sol·licitud de dominis d’internet / Tramitació d’anuncis oficials / Legalització i actualització de societats inoperants / Domiciliació de societats / Informes comercials i investigacions d’empreses / Dades mercantils / Investigació sobre òrgans socials, vinculacions societàries i avaluacions de riscos / Manteniment i vigilància de marques nacionals i comunitàries

Àrea tributària–fiscal–comptable

A Borralleras Advocats Consultoria Empresarial creiem que la planificació és un factor diferenciador de la nostra firma atès que a Espanya, adquireix una major dimensió i importància a causa dels freqüents canvis de normativa tributària que obliguen a adaptar la política fiscal en funció dels criteris que imperen en cada moment. Considerem aquest assessorament com un servei complex que suposa cobrir com a objectiu principal que la càrrega tributària dels nostres clients es redueixi al mínim complint taxativament amb el que estableix la llei.

Entenem la comptabilitat com la base de dades utilitzada per la direcció de les empreses per prendre decisions estratègiques. Per aquest motiu, és imprescindible que sigui fiable, correcta, actualitzada i sobretot, que ofereixi la informació necessària per conèixer les tendències i comportaments que ha tingut l’empresa durant determinats espais de temps.

Sabem el valor d’aquest tipus d’informació, per això comptem amb professionals de contrastada experiència perquè la comptabilitat de la seva empresa estigui constantment actualitzada i al dia.

Elaboració de comptabilitats  /  Assessorament comptable i economicofinancer  /  Gestió comptable i assessorament de franquícies  /  Actualització de comptabilitats  /  Elaboració d’estats financers  /  Legalització de llibres comptables  /  Confecció i dipòsit de comptes anuals, balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió economicofinancer  /  Assessorament i confecció d’impostos per a empreses i particulars  /  Liquidacions d’impostos i gestió de l’IVA i de l’IRPF, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Successions  /  Models de declaració d’operacions intracomunitàries i intraestatals  /  Estudi i confecció de mòduls  /  Informació sobre legislació i agenda fiscal  /  Confecció de llibres de registres fiscals  /  Representació fiscal en assistència a inspeccions fiscals  /  Planificació i reestructuració tributària  /  Revisió i avaluació de sistemes de control intern  /  Disseny i implantació de sistemes de comptabilitat de gestió  /  Avaluació de situació i contingències fiscals  /  Anàlisi d’estratègia i política fiscal  /  Assessorament per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Creació d’empreses

Us ajudem en l’elaboració del vostre projecte d’empresa valorant tots els aspectes depenent de l’activitat empresarial de la qual es tracti i de la idiosincràsia dels vostres socis o partícips. Treballem junts per transformar la vostra idea de negoci en una realitat.

Quines formes són les millors vies per accedir al món empresarial / Quina és la fórmula jurídica adequada / Com finançar-la adequadament i equilibrada o possibles subvencions o ajudes / Quins tràmits són necessaris / A on presentar-los (administracions o organismes).

Obtenció de la certificació negativa de la denominació social  /  Redacció d’estatuts socials  /  Legitimació notarial  /  Liquidació d’AJD  /  Inscripció en el Registre Mercantil  /  Alta i exempció en l’Impost d’Activitats Econòmiques  /  Alta de les obligacions tributàries corresponents  /  Obtenció del Codi d’Identificació Fiscal  /  Adquisició de llibres oficials i la seva legalització  /  Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social  /  Alta en la mútua d’accidents de treball i malalties professionals  /  Elaboració i presentació de contractes de treball  /  Presentació de notificació d’obertura de centre de treball.

T’interessen els nostres serveis?
Pots trucar-nos o enviar un e-mail. T'esperem!

Contacta'ns!
Contacta'ns!